OeKB Gruppe

16.09.2011

Terminaviso: Der Weg zu Fair IT

Podiumsdiskussion der OeKB-Gruppe am Montag, 19. September 2011, u.a. mit Chan Sze Wan Debby (NGO Sacom, Hong Kong)

IKT0007
16.09.2011 13:15